Plynové zapalovače - rady a tipy

  1. Jak vybrat plyn do zapalovače
    
  2. Plnění zapalovače plynem
    
  3. Regulace výšky plamene zapalovače
    
  4. Zavzdušnění plynového zapalovače
    
  5. Údržba plynového zapalovače
    
  6. Řešení problému se zapalovačem

 

 

Jak vybrat plyn do zapalovače

Pro plnění zapalovačů se používá speciální plyn do zapalovačů, který seženete ve většině trafik a prodejen s tabákovými potřebami, případně na benzínových pumpách apod.

Plyny do zapalovačů lze v zásadě rozdělit na dvojí - klasický “těžený” propanbutan a syntetický, laboratorně vyráběný isobutan.

Propan-butanové plyny jsou vyráběny průmyslově, bývají levnější a existuje velký výběr v sortimentu, avšak je důležité mít na zřeteli, že u různých značek těchto plynů (v některých případech i u různých výrobních šarží jedné značky) mohou být výrazné kvalitativní rozdíly ve směsi, takže se stává, že některé plyny hoří více, jiné méně a vlastnosti těchto plynů se rovněž výrazně mění s výkyvy teplot, takže plyn lépe hoří v teple a hůře v zimě. (Z těchto důvodů je naprostá většina plynových zapalovačů vybavena regulačním mechanismem, takže dle použitého plynu a teploty lze seřídit množství procházejícího plynu do hořáku a tím pádem i výšku plamene zapalovače).

Méně kvalitní plyny také často obsahují různé příměsi a mikroskopické nečistoty, které mohou zanášet nádrže a trysky zapalovačů, případně působit korozi v zapalovacím mechanismu zapalovače.

Isobutanové plyny, jak již bylo řečeno, jsou vyráběny laboratorně a jejich složení je dokonale přesné a vždy stejné, takže lze zjednodušeně říci, že oproti pronpan-butanu mají špičkové vlastnosti při hoření, neobsahují vůbec žádné nečistoty a rozdíl v hoření při různých teplotách je nesrovnatelně nižší.

Z naší zkušenosti musíme jednoznačně doporučit používání isobutanu a to především u dražších kovových zapalovačů. Zapalovače jsou potom spolehlivější a podstatně se prodlouží jejich životnost. Velmi kvalitní isobutanový plyn vyrábí společnost Zippo, Zippo plyn by se měl používat pro plnění všech plynových Zippo zapalovačů a nadto jej doporučujeme používat i u zapalovačů jiných značek.

Propan-butanové plyny najdou své využití především u různých druhů plastových zapalovačů, jejichž životnost je sama o sobě poměrně krátká a použití kvalitního plynu neznamená jiný přínos, než v komfortu při používání zapalovače. Pokud se rozhodnete používat klasický propan-butanový plyn do zapalovačů, dobrou zkušenost máme s italským plynem do zapalovačů značky David Ross.

Pozn.: Nové plynové zapalovače v sortimentu internetového obchodu smokenet.cz zpravidla jsou naplněny plynem s výjimkou plynových zapalovačů značky Zippo (Zippo BLU, MPL, OUL), které jsou do České republiky dopravovány letecky, tudíž nemohou být při výrobě z bezpečnostních důvodů plněny plynem.

 

Plnění zapalovače plynem

Plnění zapalovačů je vždy prakticky totožné, proto lze ve většině případů postupovat podle univerzálního návodu:

Otočte zapalovač vzhůru nohama. Plnící ventil je vždy umístěn na spodní straně zapalovače, zpravidla bývá vybaven i regulovatelným kolečkěm (kolem ventilu uvidíte znázornění regulace plynu + / -).

Spodní stranou zapalovače miřte směrem vzhůru a od těla. Přiložte plnící hrot plynové nádoby k ventilu zapalovače, silně stiskněte a držte plynovou nádobu přitisknutou k zapalovači po dobu 4 až 5-ti sekund. Tento postup opakujte 3x.

Počkejte přibližně 2 minuty, než se plyn v nádrži zapalovače stabilizuje a vyprchají přebytečné výpary, poté je možné zapalovač použít a případně seřídit výšku plamene.

Důležité upozornění: při práci s plynem nikdy nekuřte a přesvědčte se, že v blízkosti není otevřený oheň. Vždy pracujte v dobře větrané místnosti. Plyn do zapalovačů je ve větší koncentraci jedovatý a extrémně hořlavý!

 

Regulace výšky plamene zapalovače

Okolo plnícího ventilu na spodní straně zapalovače uvidíte regulační kroužek s vyznačeným směrem regulace +/-. Plochým šroubovákem můžete otočením regulačního kolečka do polohy + zvýšit přívod plynu do hořáku a tím zvýšit plamen zapalovače, nebo naopak otočením do polohy - výšku plamene snížit.

Zapalovač je obvykle nutné seřídit po doplnění plynem a to zejména v případě kdy použijete jiný druh, případně jinou značku plynu než při minulém plnění. Výšku plamene také bývá nutné seřídit při změně ročních období, případně při pobytu ve vyšších nadmořských výškách, protože kvalita hoření plynu je ovlivněna nejen kvalitou paliva a teplotou, ale i atmosferickým tlakem, který je vyšších polohách nižší.

Přívod plynu doporučujeme nastavovat na nejnižší možnou úroveň, při které zapalovač dobře chytá. Pokud bude zapalovačem procházet příliš mnoho plynu, zapalovač bude mít vysokou spotřebu a plamen bude příliš vysoký, případně může být tlak plynu v hořáku příliš vysoký na to, aby se plyn vznítil a de facto zapalovač sám sebe "sfoukne".

Pozn. - některé zapalovače mohou mít regulační mechanismus odlišný, mohou se regulovat otočným prstencem bez použití nářadí, některé zapalovače mohou mít automatickou regulaci výšky plamene (např. zapalovače Zippo BLU).

 

Zavzdušnění plynového zapalovače

Zapalovač se zavzdušní, pokud se při plnění do tlakové nádržky dostane vzduch. To může nastat, pokud stisknete spouštěcí mechanismus prázdného zapalovače před naplněním zapalovače plynem, nebo pokud zapalovač plníte, aniž by zapalovač byl otočen vzhůru nohama. Uvnitř nádrže zapalovače se v takovém případě vytvoří vzduchová kapsa, a protože vzduch je lehčí než plyn, bude bránit průchodu plynu směrem vzhůru do hořáku a zapalovač přestane správně fungovat (bude špatně chytat, často zhasínat, nebo nebude hořet vůbec).

Odvzdušnění zapalovače naštěstí není nijak složité, postup je prakticky stejný jako u plnění. Otočte zapalovač vzhůru nohama a nejprve jej naplňte plynem dle předchozího návodu a několik minut vyčkejte. Zapalovač přitom neotáčejte do normální polohy. Poté jemným šroubovákem nebo jiným nástrojem zatlačte na plnící ventil a vypusťte všechen plyn z nádrže zapalovače. Naplněním zapalovače se v nádržce zapalovače vytvoří vysoký tlak, který při vypouštění vytlačí vzduch ven. Poté zapalovač opět naplňte.

Údržba plynového zapalovačePlynové zapalovače nevyžadují zvláštní údržbu. V žádném případě se je nepokoušejte mechanicky čistit. Hořáky zapalovačů bývají velice citlivé a nečistoty se vám spíše podaří zatlačit hlouběji do trysky zapalovače, než je odstranit, případně trysku můžete poškodit a porušit tak záruční podmínky. Pokud jsou v hořáku zapalovače viditelné saze, můžete zapalovač otočit vzhůru nohama a o pevnou podložku jej vyklepat. Saze v hořáku se spontánně vytváří u kamínkových zapalovačů, u piezo-elektrických zapalovačů saze vytváří spálené nečistoty obsažené v méně kvalitním plynu.

Vytváření sazí a ucpávání trysky zapalovače se dá omezit použitím kvalitního plynu, nejlépe isobutanu.

 

Řešení problémů se zapalovačem:

Přišel mi nový zapalovač a nefungujeJe možné, že váš zapalovač během doručování promrzl a palivo tím pádem špatně hoří. Doporučujeme Váš zapalovač ponechat alespoň hodinu v teple, aby se  vnitřní mechanismus zahřál na pokojovou teplotu, a poté by měl fungovat. Všechny zapalovače, které prodáváme, před odesláním důsledně kontrolujeme, seřizujeme a případně doplňujeme plynem, takže je nepravděpodobné, že od nás dostanete vadný kus.


Můj zapalovač špatně chytáPříčin může být několik. Pokud neexistuje žádná objektivní příčina jako viditelně znečištěný hořák nebo zavzdušnění po doplnění plynem, případně nedostatek plynu v nádrži, může horší hoření způsobit nízká teplota nebo nízký atmosferický tlak, pokud jste např. na horách. Tyto problémy lze vyřešit otočením regulačního ventilu do polohy +.

Pozn.: plyn do zapalovačů bude hořet do nadmořské výšky cca 1500 mnm. Poté je atmosferický tlak příliš nízký pro zapálení plynu. Pokud se chystáte do vysokých hor, doporučujeme spoléhat se raději na benzínový zapalovač Zippo.Zapalovač po doplnění plynem přestal fungovatPo doplnění zapalovače plynem je důležité vyčkat alespoň 2 minuty, než se tlak v nádržce ustálí, poté teprve se zapalovačem škrtat. Problémy také může způsobit odlišný druh nebo jiná značka plynu, než na kterou je zapalovač aktuálně seřízen. V takovém případě doporučujeme nastavit regulační ventil do polohy max +, abyste se ujistili, že po stisnutí škrtacího tlačítka zapalovačem prochází plyn a poté způsobem pokus omyl škrtat a hledat ideální nastavení pro nové palivo. Je rovněž možné, že se zapalovač během plnění zavzdušnil, v takovém případě postupujte podle výše uvedeného návodu.

Ze zapalovače uchází plyn

V takovém případě se jedná o závažný problém, který zpravidla končí znehodnocením zapalovače. V lepším případě může být povolen plnící ventil a problém lze vyřešit nastavením regulačního ventilu do polohy -. V horším případě mohla prasknout nádržka zapalovače a v takovém případě je zapalovač de facto zničen. K prasknutí nádržky zapalovače dochází v naprosté většině případů ve chvíli, kdy je zapalovač naplněn propanbutanovým plynem a poté vystaven nadměrné teplotě (např. je ponechán blízko zdroje tepla nebo v autě, kde se vlivem slunečního záření vytvoří vysoká teplota). Plyn se v takovém případě začne roztahovat a vysoký tlak roztrhne nádržku, v extrémním případě může dojít i k explozi zapalovače a vzniku požáru. Takové riziko lze snížit použitím isobutanového plynu a samozřejmě nevystavováním zapalovače extrémním teplotám

Pozn.: všechny zapalovače prodávané na internetovém obchodě smokenet.cz jsou atestovány a odolají teplotě až 65°C po dobu 4 hodin

Můj zapalovač neškrtá

Nejprve je nutné určit, zda je váš zapalovač kamínkový nebo pro škrtání používá piezo elektrickou jiskru. U kamínkových zapalovačú (mají škrtací kolečko) zpravidla je nutné doplnit škrtací kamínek, což je spotřební materiál podbně jako plyn a používáním zapalovače dochází k jeho úbytku. Různé škrtací kamínky seženete v prodejnách tabáku, ve většině případů rovněž lze použít originální Zippo kamínky. Postup pro výměnu kamínku bývá pro každý zapalovač jiný a je vždy popsán v návodu, který je u zapalovače přiložen. Pokud je váš zapalovač vybaven piezo elektrickým mechanismem, bude nutné v každém případě zapalovač odeslat do autorizovaného servisu. Životnost piezo elektrického škrtátka je přibližně 10000 škrtnutí, což při běžném používání představuje přibližně 3-5 let životnosti. Poté se materiál škrtátka unaví a dojde k jeho destrukci. V takovém případě je tato vada u zapalovače považována za běžné opotřebení a nemusí se na ni za všech okolností vztahovat záruční podmínky. Nárokovat tuto opravu v rámci záruky tedy lze převážně u zapalovačů, u kterých k poruše škrtacího mechanismu došlo v krátké době po nákupu.

 

Copyright © smokenet.cz Tento text a jeho části je zakázáno dále rozšiřovat a publikovat bez souhlasu autora